Lagerkondition (SPM)

SPM - StötPulsMetoden
Mätning och analys av lagerkondition (SPM®)

SPM Metoden


SPM®metoden (Shock Pulse Method) är en patenterad teknik, framgångsrikt använd i mer än 30 år, som har unika fördelar. Den kräver få grunddata och är snabb och enkel att använda. Primärmålet är rullningslager (skador och smörjkondition). I många applikationer är rullningslager de enda maskinelement som behöver kontrolleras. Mätmetoden reagerar även på dålig maskinuppriktning, kavitation och andra fel.


Skillnaden mellan stötpuls och vibration
Stötpuls- och vibrationsmätning är två helt olika mättekniker, som kan beskrivas genom att se vad som händer när en metallkula träffar en metallbalk. I kontaktögonblicket byggs en materialspänning upp i kontaktpunkten. Denna transienta tryckvåg sprids ut i de båda kropparna (1). När vågens front träffar stötpulsgivaren startar den en självsvängning hos givarens referensmassa. Amplituden (A) är en funktion av stöthastigheten (v).

Under nästa fas i kollisionen börjar de båda kropparna att svänga (2). Vibrationsfrekvensen är en funktion av kropparnas massa och fjäderkonstant.
Signalbehandling av stötpulser
Stötpulsgivaren ger en svängning med hög amplitud för små stötpulser p.g.a. att givaren svänger vid sin resonansfrekvens (32 kHz). Maskinvibrationerna, som har mycket lägre frekvens, filtreras bort.

Den första rutan visar givarsymbolen och i bilden under, maskinens vibrationssignal med de överlagrade resonanstransienterna orsakade av stötpulserna.
Den andra rutan visar det elektriska filtret som släpper igenom resonanstransienterna (32 kHz). Amplituden är en funktion av stöthastighet. Dessa transienter omvandlas till analoga elektriska pulser.

Den sista rutan visar de omvandlade pulserna från lagret, nu bestående av en snabb följd av stora och små elektriska pulser.
Stötpulsmönster
Stötpulser genereras i rullkontakten mellan rullkropp och lagerbanor. Lagerytorna har en ytojämnhet, som orsakar tryckvariationer i oljefilmen som separerar de roterande ytorna samt kollisioner mellan de toppar som tränger genom oljefilmen. Detta resulterar i tryckvågor - stötpulser - som sprids genom lagermaterialet ut i lagerhuset och intilliggande maskindelar.

Pulserna är direkt relaterade till oljefilmens tjocklek i rullningskontakten.

Pulserna är låg när ytorna i rullkontakten är helt eller nästan separerade av en oljefilm.

Pulserna ökar när smörjfilmstjockleken minskar och är som störst när man har metall mot metallkontakt.
Lagerskada orsakar höga oregelbundna pulser.
Utvärdering
ISO lagernummer och varvtal är de enda parametrar som behövs för att göra en noggrann och automatisk utvärdering av lagerkonditionen. SPM har utvecklat utvärderingsregler för alla förekommande normala rullningslager. En intensiv forskning och omfattande fältprov har lagt grunden till dessa regler som ger omedelbara utvärderingsresultat.
Du kan följa lagerkonditionen från installation till byte. På ett nytt lager kan Du hitta installationsfel och överlaster i form av t ex stora förspänningar. Förändringar i lagerytan kan hittas redan innan de har gett upphov till synliga skador.

Genom att mäta lager med stötpulsmetoden kommer Du också att hitta andra vanliga maskinfel. Dålig axeluppriktning ger ökande stötvärden på båda lagren. Pumpkavitation orsakar en tydlig signal liksom lösa delar och skrap.

Detta ger Dig mycket tidiga varningar och god tid att planera lagerbyten.
spm method1spm method1
spm method1
spm method2spm method2
spm method2
spm method3spm method3
spm method3
spm method4spm method4
spm method4